enal

Termat dhe Kushtet e Programit Kreditor për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër (GEFF) i Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) për pagesën e granteve

Qëllimi i këtij dokumenti është të informojë lidhur me rregullat që kanë të bëjnë me pagesën e granteve për huamarrësit e Programit Kreditor për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër (GEFF).

Me përdorimin e fondeve të kredisë GEFF dhe/ose duke paraqitur kërkesë për pagesën e një stimuli financiar (granti), ju konfirmoni se i keni lexuar këto Terma dhe Kushte, se i pranoni plotësisht dhe deklaroni se jeni të lidhur ligjërisht me to.

1 Shkurtesat dhe përkufizimet

Ndërtesë banimi: shtëpi ose apartament në pronësi private

BERZH: Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim; BERZH-i është pronar i programit GEFF dhe i Sistemit të Menaxhimit të Verifikimit (VMS).

BE: Bashkimi Evropian

GEFF: Programi Kreditor për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër

IFP: Institucioni Financiar Partner

FC: Konsulenti i Projektit (Konsulenti i Projektit menaxhon programin GEFF në emër të BERZH-it)

IF: Institucion Financiar

Huamarrësi: Individi, kompania, shoqata apo enti publik që aplikon për kredi dhe grant në kuadër të programit GEFF

Projekti: Masa ose masat e eficiencës së energjisë që huamarrësi synon të zbatojë në kuadër të programit GEFF

Kredi/hua : Kredia e miratuar nga IFP në kuadër të GEFF

Selektori i Teknologjisë (ST): Selektori i Teknologjisë për Ballkanin Perëndimor. Një bazë online të dhënash që liston teknologjitë e para-aprovuara të pranueshme për GEFF. Selektori i Teknologjisë është zhvilluar nga BERZH dhe mirëmbahet nga Konsulenti i Projektit.

BERZH rezervon të drejtën të refuzojë regjistrimin e një produkti për arsye mjedisore dhe/ose sociale, në përputhje me Politikën Mjedisore dhe Sociale të BERZH-it.

VMS: Sistemi i Menaxhimit të Verifikimit (platformë online përmes të cilës huamarrësi ngarkon dokumentet e kërkuara për verifikim).

2 Huamarrësit e pranueshëm

Individët:  individë privatë ose grupe individësh të njohur sipas ligjeve kombëtare me akses në objektin ku ata synojnë të implementojnë projektin.

Shoqatat për banim:  shoqatat e pronarëve të ndërtesave shumëkatëshe ose organe të tjera ekuivalente të cilat përfaqësojnë interesat e banorëve të regjistruar në përputhje me ligjet kombëtare dhe që synojnë ta realizojnë projektin.

Kompanitë e ndërtimit: çdo kompani ndërtimi që bën ndërtimin e objekteve ose ndërtesave të pranueshme të banimit.

Huamarrësit e sektorit publik:  një ent publik nëse plotëson kërkesat e mëposhtme: bashkitë; ose është formuar sipas ligjeve kombëtare dhe vepron kryesisht në vend dhe në pronësi të shumicës ose të kontrolluar nga një organ i qeverisjes vendore, bashki, ose nga një organ tjetër politik, qeveritar ose administrativ, agjenci ose nënndarje e tij (përfshirë shërbimet publike).

3 Projektet e pranueshme

Projekti konsiderohet i pranueshëm nëse:

4 Projektet që nuk janë të pranueshme për financim

Kredia nuk mund të miratohet për financimin e aktiviteteve të mëposhtme:

Gjithashtu, kredia nuk mund  të miratohet për qëllime të financimit të aktiviteteve të mëposhtme:

5 Kreditë GEFF

Huadhënësit

Kreditë GEFF miratohen nga Institucionet Financiare Partnere (IFP). Listën e Institucioneve Financiare Partnere mund ta gjeni në faqet kombëtare të internetit GEFF.

Kreditë e miratuara nga bankat e tjera nuk do të kualifikohen si kredi GEFF.

Qëllimi i kredisë

Kreditë për investime të pranueshme merren për ose në lidhje me:

(a) objektet ose ndërtesat e banimit (Projektet në sektorin e banimit). Kredi GEFF mund të konsiderohen vetëm ato kredi që janë të destinuara ekskluzivisht për financimin e blerjes dhe instalimin e duhur të materialeve dhe pajisjeve me efikasitet të lartë energjetik (të cilat janë të listuara në Selektorin e Teknologjisë ose që Konsulenti i Projektit i ka vlerësuar si të pranueshme).

(b) subjektet e sektorit publik (Projektet në sektorin publik).

(c) objektet ose ndërtesat e banimit (Projektet e Kompanive të Ndërtimit).

6 Stimujt financiarë (grantet)

Qëllimi

Huamarrësit, përdoruesit e fondeve GEFF kanë të drejtë për stimuj financiarë (grante) pas përfundimit dhe zbatimit të plotë dhe korrekt të projektit të efiçiencës së energjisë dhe energjisë së rinovueshme në përputhje me dëshmitë e dokumentuara të dorëzuara me Kërkesën për Verifikim.

Të gjitha teknologjitë/masat duhet të kontribuojnë në mënyrë thelbësore në kursimet e përgjithshme të projektit.

Dëshmitë për përfundimin e projektit

Përfundimi i çdo projekti duhet të mbështetet me dokumentacion përkatës.

Për verifikim të suksesshëm janë të domosdoshme dokumentat e mëposhtëm (ju lutemi kini në konsideratë se dokumentacioni i kërkuar varet nga lloji i projektit):

Në rast se huamarrësi nuk siguron dokumentacionin e kërkuar ose siguron dokumente që janë të pasakta/jo të besueshme ose siguron dokumente që nuk korrespondojnë me instalimin e bërë në vendndodhjen e projektit, projekti do të refuzohet.

7 Verifikimi i projekteve

Për të përfituar grant, huamarrësi duhet të aplikojë shprehimisht për të duke paraqitur një kërkesë verifikimi.  Sistemi i Menaxhimit të Verifikimit (VMS), i cili është i disponueshëm online nëpërmjet faqes së internetit të GEFF, duhet të përdoret nga huamarrësit individualë për paraqitjen e kërkesës për verifikim.

Procedura e verifikimit të grantit

Procesin e verifikimit të grantit e bën Konsulenti i Projektit  pas dorëzimit nga Huamarrësi të Kërkesës së Verifikimit të plotësuar në VMS. Çdo Kërkesë Verifikimi i nënshtrohet verifikimit në bazë të dokumentave ose vizitës në terren.

Në rast se nuk identifikohen gabime ose mashtrime, vendimi i Konsulentit të Projektit për zbatimin dhe përfundimin me sukses të çdo projekti (ose ndryshe) do të jetë përfundimtar dhe detyrues për IFP dhe Huamarrësin.

Kufizimet e zbatueshme për pagesën e granteve

Kërkesat për pagesën e granteve do të refuzohen në këto situata:

Gjithashtu, aplikimet për grant do të refuzohen në këto situata:

8 Procedura e llogaritjes së grantit

Llogaritjen e shumës së grantit e kryen Konsulenti i Projektit gjatë procedurës së verifikimit të projektit. Shuma e saktë e grantit që do t’u paguhet huamarrësve do të llogaritet pas paraqitjes së formularit të kërkesës për verifikim dhe të gjitha dokumenteve të tjera të nevojshme.

Huamarrësit – Individët që e zbatojnë projektin e pranueshëm në ndërtesën e tyre të banimit kanë të drejtën e marrjes së një granti deri në 20% të shumës më të ulët të (A) shumës së kredisë së lëvruar/shpërndarë dhe (B) kostove të verifikuara të projektit.

Huamarrësit – Shoqatat e banimit dhe ofruesit e shërbimeve dhe Individët që e zbatojnë projektin në nivel ndërtese  kanë të drejtë të përfitojnë grant deri në 35% të shumës më të ulët të (A) shumës së kredisë së lëvruar/shpërndarë dhe (B) kostove të verifikuara të projektit.

Huamarrësit – kompanitë e ndërtimit që e zbatojnë projektin e pranueshëm për ndërtimin e një ndërtese të re banimi kanë të drejtë të përfitojnë një grant deri në 10% të shumës më të ulët (A) shumës së kredisë së lëvruar/shpërndarë dhe (B) kostove të verifikuara të projektit.

Huamarrësit – subjektet e sektorit publik që zbatojnë një projekt të pranueshëm kanë të drejtë të përfitojnë një grant në masën deri në 15% të shumës më të ulët (A) shumës së kredisë së lëvruar/shpërndarë dhe (B) kostove të verifikuara të projektit.

Për më shumë informacione  mbi përqindjet e grantit,  ju lutemi vizitoni faqet e internetit të Institucioneve Financiare Partnere (IFP).

Llogaritja e shumës së grantit përbëhet nga 2 hapa:

Hapi 1: llogaritja e kostove të verifikuara të pranueshme të investimit bazuar në evidencën dokumentuese dhe/ose një vizitë në terren;

Hapi 2: llogaritja e shumës së grantit bazuar në kostot e verifikuara të pranueshme të investimit dhe përqindjes së aplikueshme të grantit.

Rezultati i procedurës së përllogaritjes së shumës së grantit është vlera ekuivalente në Euro e grantit që duhet t’i paguhet huamarrësit për përfundimin me sukses të projektit.

9 Procesi i pagesës së grantit

Grantet paguhen në llogarinë e huamarrësit tek IFP ku është lëvruar/shpërndarë kredia GEFF. Huamarrësi ka për detyrë të sigurojë llogarinë për pagesën e grantit.

Pagesat e grantit bëhen një herë në muaj. Grantet e miratuara nga Konsulenti i Projektit në fund të çdo muaji do të përfshihen në pagesë.

10 Keqpërdorimi i fondeve të Donatorëve

Çdo grant i paguar huamarrësit, duhet të shlyhet nga huamarrësi nëse:

11 Procesi i paraqitjes së ankesës në lidhje me grantin

Huamarrësi mund të fillojë procedurën e ankesës në rast mosmarrëveshjeje për shumën e grantit të miratuar ose refuzimit të tij me vendim të Konsulentit të Projektit.

Ankesa për grant i dërgohet Institucionit Financiar Partner ku  huamarrësi ka aplikuar për hua/kredi.

Huamarrësi gjithashtu mund t’i paraqesë ankesë Konsulentit të Projektit. Ankesa për grant mund të bëhet brenda 10 ditësh kalendarike nga dita kur vendimi i Konsulentit të Projektit i është komunikuar huamarrësit. Brenda afatit të caktuar dhe përmes mjeteve elektronike, huamarrësi mund të dërgojë mesazh në të cilin do të deklarojë kundërshtimin e tij ndaj vendimit, duke dhënë një shpjegim të shkurtër të arsyeve pse nuk është dakord me vendimin. Huamarrësi mund të paraqesë gjithashtu çdo përllogaritje dhe/ose dokumente që i gjykon të përshtatshme për të mbështetur kundërshtimin.

Ankesat dërgohen në adresat e mëposhtme të emailit:

Kosova – xk@ebrdgeff.com

Bosnja dhe Hercegovina – bih@ebrdgeff.com

Shqipëria – albania@ebrdgeff.com

Serbia – serbia@ebrdgeff.com

Maqedonia e Veriut – mk@ebrdgeff.com

Mali i Zi – mne@ebrdgeff.com 

Konsulenti i Projektit e shqyrton ankesën të cilën e ka dërguar huamarrësi brenda 15 ditësh pune dhe i kthen përgjigje me shkrim huamarrësit.

Në rast se huamarrësi nuk është i kënaqur me rezultatin e shqyrtimit të Konsulentit të Projektit, ai mund ta dërgojë ankesën brenda 30 ditësh në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH):

Yucel Inan
Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH)
Mbretëria e Bashkuar
Email: inany@ebrd.com

Ankesat dorëzohen në këto gjuhë: gjuhë lokale ose në anglisht.

12 Politika e konfidencialitetit dhe e privatësisë së të dhënave

Të gjitha informacionet të cilat Konsulenti i Projektit i merr nga Institucionet Financiare Partnere dhe nga huamarrësit individualë do të trajtohen me tërë kujdesin e nevojshëm për të siguruar ruajtjen dhe përpunimin konfidencial, për të mos lejuar akses të paautorizuar në të dhëna personale, financiare dhe të dhëna të tjera të ndjeshme.

Sipas dispozitave të Rregullores së Përgjithshme të BE-së për Mbrojtjen e të Dhënave (“GDPR”), jepen informacione cilat të dhëna personale mund t’i mbledhë Konsulenti i Projektit dhe për çfarë qëllimi mund të përpunohen gjatë vizitës dhe përdorimit të VMS-së.

Mblidhen këto të dhëna personale:

Të dhënat e kontaktit

Numri i identitetit, emri dhe mbiemri, numri personal i identifikimit, numri i telefonit të kontaktit, emaili i kontaktit, adresa e vendbanimit (vendi, qyteti, rruga dhe numri), numri i llogarisë, adresa ku është zbatuar projekti dhe informacione të tjera që mund të jenë pjesë e dokumenteve të përmendura në lidhje me qëllimin e investimit.

Të dhënat për projektin

Faturat, dokumentacioni teknik i produktit të blerë, fotot e projektit të përfunduar, raportet e biznesit që përmbajnë të dhëna për të dhënat personale dhe financiare, si dhe të dhënat që kanë të bëjnë me produktet e blera.

Të dhënat financiare

Të dhënat financiare i referohen shumës së kredisë së nënshkruar, datës së nënshkrimit të kredisë, datës së lëvrimit/shpërndarjes së kredisë, shumës së kredisë të lëvruar/shpërndarë,  kostot e përgjithshme të investimit dhe numri i brendshëm i identifikimit të kredisë.

Të gjitha dokumentet, informacionet dhe të dhënat e tjera që mund të kërkohen në mënyrë të arsyeshme.

Të dhënat personale përdoren për qëllimin e përpunimit të aplikimit për grant dhe në rast pyetjesh të tjera, ne i përpunojmë të dhënat personale të marra për këtë qëllim për përmbushjen e detyrimeve kontraktuale, ose më konkretisht në bazë të interesave legjitime.

Të dhënat personale të mbledhura përmes përdorimit të VMS-së nuk do të ndahen me palët e treta, përveç Bankës Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH), dhe/ose përveçse kur kërkohet për përmbushjen e përpunimit të aplikimit për pagesën e grantit dhe/ose kërkohet nga Programi Kreditor për Financimin e Ekonomisë së Gjelbër dhe/ose kërkohet në përputhje me ligjet e detyrueshme/kërkesat e autoritetit.

Të dhënat personale ruhen për aq kohë sa është e nevojshme për qëllimet e lartpërmendura dhe përmbushjen e detyrimeve ligjore.

Huamarrësi ka të drejtë të ketë qasje në të dhënat personale që kanë të bëjnë me të dhe të cilat përpunohen. Për më tepër, huamarrësi ka të drejtë t’i korrigjojë të dhënat e pasakta dhe t’i fshijë të dhënat (“e drejta për t’u harruar”) nëse është e nevojshme. Më tutje, huamarrësi mund të tërheqë deklaratat e pëlqimit në çdo kohë pa dhënë ndonjë arsye për një procedurë të tillë, për të penguar përpunimin e mëtejshëm të të dhënave personale që janë mbledhur dhe përdorur në bazë të një deklarate pëlqimi. Për më tepër, huamarrësi mund të ketë të drejtën e kufizimit të përpunimit të të dhënave personale, si dhe të drejtën për të marrë të dhënat personale që kanë të bëjnë me të në një format të strukturuar, në një format të zakonshëm, dhe të lexueshëm (“bartja e të dhënave”).

Përveç kësaj, huamarrësi ka të drejtë t’i bëjë ankesë autoritetit mbikëqyrës kompetent.

13 Dispozitat e përgjithshme dhe Përgjegjësia

Huamarrësi pranon që ai/ajo nuk ka ndonjë pretendim ligjor  për të marrë pagesën  e grantit. Përdorimi i VMS-së nuk është kontratë ndërmjet huamarrësit dhe BERZH-it, Konsulentit të Projektit ose ndonjë pale tjetër të tretë.

Huamarrësi nuk ka asnjë pretendim ligjor për aksesin, përdorimin dhe/ose funksionalitetin e VMS-së. Qasja dhe përdorimi i VMS-së mund të vështirësohet për shkak të rrethanave të paparashikueshme dhe/ose të jashtëzakonshme ose mirëmbajtje teknike dhe mund të refuzohet ose ndërpritet në çdo kohë pa arsye. Gjatë përdorimit të VMS-së, huamarrësi ka për detyrë t’i respektojë ligjet në fuqi dhe të veprojë në përputhje me to. Huamarrësi pranon se keqpërdorimi i VMS-së mund të ketë pasoja ligjore dhe mund të ndiqet penalisht.

BERZH-i ose Konsulenti i Projektit nuk do të jenë përgjegjës për funksionalitetin e VMS-së dhe/ose për plotësinë dhe saktësinë e të dhënave të cilat aplikanti i ka vënë në dispozicion përmes VMS-së. BERZH-i ose Konsulenti i Projektit nuk do të jenë përgjegjës për asnjë mangësi dhe/ose dëmtim të shkaktuar nga huamarrësi si rezultat i të dhënave ose dokumenteve të pasakta, të paplota, gabimisht ose të ngarkuara (me vonesë).

Në rast të ndonjë mospërputhjeje ndërmjet versionit anglisht dhe përkthimit në gjuhën lokale, versioni i dokumentit në anglisht do të ketë përparësi.

[1] https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html

[2] Ky përjashtim varet nga Marrëveshjet individuale të IFP me BERZH