enbs

Uslovi EBRD-ovog Programa za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) za podnošenje zahtjeva za isplatu finansijskog poticaja (granta)

Svrha ovog dokumenta jeste da pruži informacije o pravilima koja se primjenjuju na isplatu grantova zajmoprimcima, korisnicima Kreditne linije za zeleno finansiranje (GEFF).

Korištenjem sredstava GEFF zajma i/ili podnošenjem zahtjeva za isplatu granta potvrđujete da ste upoznati s uslovima korištenja, da ih u potpunosti prihvatate i da su spomenuti uslovi pravno obavezujući.

1. Skraćenice i definicije

Stambeni objekat: kuća ili stan u privatnom vlasništvu

EBRD: Evropska banka za obnovu i razvoj; EBRD je vlasnik programa GEFF i Sistema za verifikaciju (VMS)

EU: Evropska unija

GEFF: Kreditna linija za zeleno finansiranje

PFI: partnerska finansijska institucija

FC: projektni konsultant (projektni konsultant upravlja programom GEFF u ime EBRD-a)

Zajmoprimac: lice koje podnosi zahtjev za zajam i grant u okviru programa GEFF

Projekat: mjera ili mjere za energetsku efikasnost koje zajmoprimac namjerava implementirati u okviru programa GEFF

Zajam: zajam koji odobri PFI u okviru Kreditne linije za finansiranje Projekta

Tehnološki selektor: Tehnološki selektor za Zapadni Balkan (TS). Internetska baza podataka u kojoj su sadržane prethodno odobrene tehnologije koje su ocijenjene kao prihvatljive. TS je razvio EBRD, a održava ga projektni konsultant.

VMS: Sistem za verifikaciju (internetski alat preko kojeg zajmoprimac učitava/preuzima dokumente potrebne za verifikaciju).

2. Podobni zajmoprimci

Pojedinci: fizička lica ili grupe lica priznate nacionalnim zakonima koje imaju pristup objektu na kojem namjeravaju implementirati projekat.

Stambene zadruge: stambena zadruga ili drugo ekvivalentno tijelo koje, u svakom slučaju, zastupa interese stanara registriranih u skladu s nacionalnim zakonima, a koje namjerava realizirati projekat.

Građevinske kompanije: bilo koja građevinska kompanija koja vrši izgradnju prihvatljivih stambenih objekata ili zgrada.

Zajmoprimci iz javnog sektora: subjekt javnog sektora, ukoliko ispunjava sljedeće zahtjeve: općine ili, ukoliko je osnovan u skladu s nacionalnim zakonima i prvenstveno posluje u matičnoj državi i u većinskom je vlasništvu ili pod kontrolom lokalnog državnog organa, općine ili drugog političkog, državnog ili administrativnog organa, agencije ili njihove podređene poslovne jedinice (uključujući komunalne usluge).

3. Prihvatljivi projekti

Projekat se smatra prihvatljivim ukoliko:

4. Projekti koji nisu prihvatljivi za finansiranje

Zajam neće biti odobren za finansiranje sljedećih aktivnosti:

Također, zajam neće biti odobren za svrhu finansiranja sljedećih aktivnosti:

5. GEFF zajmovi

Isplatioci zajma

GEFF zajmove odobravaju (isplaćuju) partnerske finansijske institucije (PFI). Spisak partnerskih finansijskih institucija možete pronaći na lokalnim internetskim stranicama GEFF-a.

Zajmovi koje odobre druge banke neće biti kvalificirani kao GEFF zajmovi.

Svrha zajma

Zajmovi za prihvatljive investicije uzimaju se za ili u vezi sa:

(a) stambenim objektima ili zgradama (projekti u stambenom sektoru). Samo oni zajmovi koji su isključivo namijenjeni za finansiranje kupovine i pravilne ugradnje materijala i opreme visoke energetske efikasnosti (koji se nalaze na listi Tehnološkog selektora ili koje je projektni konsultant ocijenio kao prihvatljive) mogu se smatrati GEFF zajmovima;

(b) subjektima javnog sektora (projekti u javnom sektoru);

(c) stambenim objektima ili zgradama (projekti građevinskih kompanija).

6. Finansijski poticaji (grantovi)

Svrha grantova

Zajmoprimci, korisnici GEFF sredstava, imaju pravo na grant nakon potpunog i pravilnog završetka implementacije projekta energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u skladu s dokumentiranim dokazima koji se dostavljaju uz Zahtjev za verifikaciju.

Sve tehnologije/mjere moraju značajno doprinijeti ukupnoj uštedi ostvarenoj realizacijom projekta.

Dokazi o završetku projekta

Završetak svakog projekta mora biti potkrijepljen odgovarajućom dokumentacijom.

Za uspješnu verifikaciju neophodna je sljedeća dokumentacija (imajte u vidu da obavezna dokumentacija zavisi od vrste projekta):

U slučaju da zajmoprimac ne dostavi traženu dokumentaciju ili dostavi dokumente koji su neispravni/nepouzdani ili koji ne odgovaraju instalaciji provedenoj na lokaciji projekta, projekat će biti odbijen.

7. Verifikacija projekata

Da bi grant bio odobren, zajmoprimac mora eksplicitno podnijeti zahtjev za njega. Zajmoprimci svoje Zahtjeve za verifikaciju podnose putem Sistema za verifikaciju (VMS), koji je dostupan preko lokalne internetske stranice GEFF-a.

Postupak verifikacije granta

Postupak verifikacije granta vrši projektni konsultant, nakon podnošenja popunjenog Zahtjeva za verifikaciju u VMS-u. Svaki Zahtjev za verifikaciju podliježe provjeri na licu mjesta ili administrativnoj provjeri.

U slučaju da nema identificiranih grešaka ili prevare, odluka projektnog konsultanta o uspješnoj implementaciji i završetku bilo kojeg projekta (ili drugačiji nalaz) bit će konačna i obavezujuća za PFI i zajmoprimca.

Ograničenja koja se primjenjuju na poticaje za ulaganja

Poticaji za ulaganja neće biti isplaćeni zajmoprimcima za sljedeće:

Osim toga, zahtjevi za grant bit će odbijeni u sljedećim situacijama:

8. Postupak obračuna granta

Obračun iznosa granta vrši projektni konsultant tokom postupka verifikacije projekta. Precizan iznos poticaja za ulaganje koji će biti isplaćen zajmoprimcima bit će obračunat nakon podnošenja Obrasca zahtjeva za verifikaciju i svih drugih neophodnih dokumenata.

Zajmoprimci – fizička lica koja implementiraju prihvatljivi projekat u svom stambenom objektu podobni su za dobijanje granta u iznosu do 20% (A) isplaćenog iznosa zajma i (B) verificiranih troškova projekta, koji god da je iznos niži.

Stambene zadruge i pružaoci usluga i fizička lica koja implementiraju projekat na nivou zgrade podobni su za dobijanje granta u iznosu do 35% (A) isplaćenog iznosa zajma i (B) verificiranih troškova projekta, koji god da je iznos niži.

Zajmoprimci – građevinske kompanije koje implementiraju prihvatljivi projekat izgradnje novog stambenog objekta podobni su za dobijanje granta u iznosu do 10% (A) isplaćenog iznosa zajma i (B) verificiranih troškova projekta, koji god da je iznos niži.

Zajmoprimci – subjekti javnog sektora koji implementiraju prihvatljivi projekat podobni su za dobijanje granta u iznosu do 15% (A) isplaćenog iznosa zajma i (B) verificiranih troškova projekta, koji god da je iznos niži.

Za više informacija o procentualnom iznosu granta, posjetite internetske stranice partnerskih finansijskih institucija (PFI).

Iznos granta izračunava se u dva koraka:

Korak 1: obračun verificiranih prihvatljivih troškova ulaganja na osnovu dokumentiranih dokaza i/ili posjete na licu mjesta;

Korak 2: obračun iznosa granta na osnovu verificiranih troškova prihvatljive tehnologije i primjenjivog procentnog iznosa granta.

Rezultat postupka obračuna iznosa granta predstavlja ekvivalentnu vrijednost granta u eurima koji će biti isplaćen zajmoprimcu nakon uspješnog završetka projekta.

9. Postupak isplate grantova

Sredstva po osnovu granta uplaćuju se na račun zajmoprimca u PFI u kojoj je GEFF zajam isplaćen. Zajmoprimac je dužan da osigura račun za isplatu sredstava.

Isplate grantova vrše se jednom mjesečno. Grantovi koje je projektni konsultant odobrio na kraju svakog mjeseca bit će uključeni u isplatu PFI.

10. Zloupotreba donatorskih sredstava

Bilo koji grant isplaćen zajmoprimcu, zajmoprimac je dužan da otplati ukoliko:

11. Postupak podnošenja žalbe po osnovu granta

Zajmoprimac može pokrenuti postupak podnošenja žalbe po osnovu granta u slučaju neslaganja s iznosom odobrenog granta ili odbijanja zahtjeva po odluci projektnog konsultanta.

Žalba na grant upućuje se partnerskoj finansijskoj instituciji u kojoj je zajmoprimac podnio kreditni zahtjev.

Zajmoprimac također može podnijeti žalbu projektnom konsultantu. Žalba na grant može se podnijeti u roku od 10 kalendarskih dana od dana kada je odluka projektnog konsultanta saopćena zajmoprimcu. U navedenom roku zajmoprimac može elektronskim putem poslati poruku u kojoj će saopćiti svoj prigovor na odluku dajući kratko objašnjenje zašto se ne slaže s donesenom odlukom. Zajmoprimac također može dostaviti bilo koje proračune i/ili dokumente za koje smatra da su adekvatni da potkrijepe prigovor.

Žalbe se šalju na sljedeće e-mail adrese:

Kosovo – xk@ebrdgeff.com

Bosna i Hercegovina – bih@ebrdgeff.com

Albanija – albania@ebrdgeff.com

Srbija – serbia@ebrdgeff.com

Sjeverna Makedonija – mk@ebrdgeff.com

Crna Gora – mne@ebrdgeff.com   

Projektni konsultant će u roku od 15 radnih dana pregledati žalbu koju zajmoprimac dostavi i poslat će pisani odgovor zajmoprimcu.

U slučaju da zajmoprimac nije zadovoljan rezultatima provjere projektnog konsultanta, može podnijeti žalbu Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), u roku od 30 dana:

Belinda Sykes
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
Ujedinjeno Kraljevstvo
E-mail: sykesb@ebrd.com

Žalbe se dostavljaju na sljedećim jezicima: lokalni ili engleski jezik.

12. Politika povjerljivosti i privatnosti podataka

Sve informacije koje projektni konsultant dobije od partnerskih finansijskih institucija i od pojedinačnih zajmoprimaca tretirat će se s dužnom pažnjom, kako bi se osigurala njihova povjerljivost prilikom skladištenja i obrade, radi sprečavanja neovlaštenog pristupa ličnim, finansijskim i drugim osjetljivim podacima.

Shodno odredbama Opće uredbe EU o zaštiti podataka (GDPR), u nastavku su informacije o vrsti podataka o ličnosti koje projektni konsultant može prikupljati i u koju se svrhu ti podaci mogu obrađivati tokom posjeta VMS-u i prilikom njegovog korištenja.

Prikupljaju se sljedeći podaci o ličnosti:

Podaci za kontakt

Identifikacioni broj, ime i prezime, matični broj, kontakt telefon, kontakt e-mail, adresa stanovanja (država, grad, ulica i broj), broj računa, adresa na kojoj je projekat realiziran i drugi podaci koji mogu biti dio navedenih dokumenata koji se odnose na svrhu investicije.

Podaci o projektu

Fakture, tehnička dokumentacija kupljenog proizvoda, fotografije realiziranog projekta, poslovni izvještaji koji sadrže podatke o ličnim i finansijskim podacima, kao i podaci koji se odnose na kupljene proizvode.

Finansijski podaci

Finansijski podaci odnose se na potpisani iznos zajma, datum potpisivanja zajma, datum isplate zajma, isplaćeni iznos zajma, ukupne troškove investicije i interni identifikacioni broj (ID) zajma.

Svi drugi dokumenti, informacije i podaci koji mogu biti opravdano traženi.

Podaci o ličnosti koriste se u svrhu obrade zahtjeva za grant i u slučaju naknadnih pitanja obrađujemo podatke o ličnosti dobijene u tu svrhu radi ispunjenja ugovornih obaveza ili, tačnije, na osnovu legitimnih interesa.

Podaci o ličnosti prikupljeni tokom korištenja VMS-a neće se dijeliti s trećim licima, osim s Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), i/ili osim ako je to potrebno za ispunjenje obrade zahtjeva za grant, i/ili ako to zahtijeva Program za finansiranje zelene ekonomije i/ili radi ispunjenja zahtjeva usklađenosti s važećim zakonima/zahtjevima nadležnih organa.

Podaci o ličnosti čuvaju se onoliko dugo koliko je potrebno za prethodno navedene svrhe i ispunjenje zakonskih obaveza.

Zajmoprimac ima pravo pristupa podacima o ličnosti koji se na njega odnose i koji se obrađuju. Osim toga, zajmoprimac ima pravo na ispravku netačnih podataka i brisanje podataka (“pravo na zaborav”), po potrebi. Također, zajmoprimac može povući izjave o saglasnosti u bilo kojem trenutku, bez navođenja razloga, kako bi spriječio daljnju obradu podataka o ličnosti koji su prikupljeni i korišteni na osnovu prethodno date izjave o saglasnosti. Zajmoprimac također može imati pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti, kao i pravo da primi podatke o ličnosti koji se na njega odnose, u strukturiranom obliku, u uobičajenom, mašinski čitljivom formatu (“prenosivost podataka”).

Osim prethodno navedenog, zajmoprimac ima pravo da uloži prigovor nadležnom nadzornom organu.

13. Opće odredbe i odgovornost

Zajmoprimac prihvata da nema nikakav pravni osnov za isplatu (isplate) granta. Korištenje VMS-a ne predstavlja ugovor između zajmoprimca i EBRD-a, projektnog konsultanta ili bilo kojeg trećeg lica.

Zajmoprimac nema nikakav pravni osnov za pristup, korištenje i/ili funkcionalnost VMS-a. Pristup VMS-u i njegovo korištenje može biti otežano uslijed nastanka nepredvidivih i/ili vanrednih okolnosti ili tehničkog održavanja i može biti uskraćeno ili prekinuto u bilo kojem trenutku, bez razloga. Prilikom korištenja VMS-a zajmoprimac je dužan da poštuje važeće zakone i da postupa u skladu s njima. Zajmoprimac je saglasan s tim da zloupotreba VMS-a može imati pravne posljedice i da podliježe krivičnom gonjenju.

EBRD ili projektni konsultant neće biti odgovorni za funkcionalnost VMS-a i/ili za potpunost i tačnost podataka koje je podnosilac zahtjeva stavio na raspolaganje putem VMS-a. EBRD ili projektni konsultant neće snositi odgovornost za bilo koje nedostatke i/ili štetu koju zajmoprimac pretrpi kao posljedicu netačnih, nepotpunih, pogrešnih ili kasno učitanih podataka ili dokumenata.

U slučaju bilo kakve nedosljednosti između verzije na engleskom i prijevoda na lokalnom jeziku, verzija dokumenta na engleskom jeziku imat će prednost.