enalsr

GEFF në Kosovë

ndihmon familjet të investojnë në teknologji me performanca të larta duke siguruar fonde përmes Institucioneve Financiare partnere të programit

Lajmet e fundit dhe historitë e suksesit

 
Familjet shkëlqejnë me mbështetjen e BE-së, Austrisë, donatorëve bilateral dhe EBRD-së
BERZH paraqet rezultatet e programit për financimin e efiçiencës energjetike në Ballkanin Perëndimor
BERZH-i, BE-ja dhe Austria nxisin investimet e gjelbra në Kosovë