enmk

Услови за исплата на грантови

За да бидат прифатливи за добивање на грант , заемопримачите мора да се усогласат со правилата за прифатливост на Програмата, како и да обезбедат докази дека финансираните технологии се купени и инсталирани.

Ве молиме погледнете подолу кратко резиме на правилата и посетете ги поврзаните страници за повеќе информации.

Откако  заемопримачите што се прифатливи односно ги исполнуваат правилата на програмата ќе инсталираат прифатливи технологии, опрема и материјали, тие можат да побараат верификација и да аплицираат за грант  користејќи го Системот за верификација.

Сите правила поврзани со верификацијата се детално опишани во одредбите и условите на Програмата за финансирање на зелена економија (GEFF) на ЕБОР за барање исплата на грант.

Проект може да биде прифатлив за добивање на инвестициски стимулации доколку:

  1. Се состои од технологии, опрема и материјали наведени во Селекторот на технологија („Претходно одобрени технологии“) или кои Консултантот за програмата ги одредил за прифатливи за време на проценката за прифатливост.
  2. Сите технологии наведени во доставената документација  пред се фактура), се инсталирани во живеалиштето означено во Барањето за верификација.
  3. Технологиите се инсталирани во станбени простории (куќа или стан) кои не се и нема да се користат за деловни цели.
  4. Нема корист и нема да има корист од други субвенции/грантови (на пр.: повластена тарифа, субвенција на општината/владата, субвенција на друг проект итн.).
  5. Инсталираните мерки не се дуплираат во истото живеалиште.
  6. Заемот земен од Финансиските институции – учеснички (PFI) со цел финансирање на прифатливите мерки, е активен односно сè уште се отплаќа во моментот на верификација на проектот.

Горенаведените барања се само основните барања што го прават проектот прифатлив за верификација и грант. Ве молиме прочитајте ги целосните одредби и услови на Програмата за финансирање на зелена економија (GEFF) на ЕБОР за барање на исплата на грант бидејќи ги содржат сите услови коишто се применуваат.

Напомена: Апаратите за домаќинство (фрижидери, замрзнувачи и климатизери), не се прифатливи за инвестициски стимулации.