enmk

Одредби и услови на програмата за финансирање на зелена економија (GEFF) на ЕБОР за поднесување на барања за исплата на грантови

Целта на овој документ е да информира за правилата за исплата на грантови на заемопримачи во рамките на Програмата за финансирање на зелена економија (GEFF) и за користење на Системот за верификација (VMS).

Со користење на заем од GEFF и/или со аплицирање за грант од ЕУ, потврдувате дека сте ги прочитале овие одредби и услови, ги прифаќате во целост и изјавувате дека сте законски обврзани со нив.

Кратенки, дефиниции:

GEFF: Програма за финансирање на зелена економија
EBRD: Европска банка за обнова и развој (ЕБОР); ЕБОР е сопственик на GEFF и на Системот за верификација
PFI: Финансиска институција – учесничка
EU: ЕУ
FC: Консултант за програма
Консултантот за програмата управува со Програмата GEFF во име на ЕБОР
Заемопримач: Поединец кој аплицира за заем и грант во рамките на Програмата GEFF (заемопримач)
Проект: мерката или мерките за ефикасност на енергија, која/и заемопримачот сака да ги примени во рамките на Програмата GEFF (проект)
VMS: Систем за верификација
Живеалиште: куќа или стан во приватна сопственост (живеалиште)

Прифатливи заемопримачи

Поединци: Физички лица индивидуално  или во група , признати според националните закони со пристап до зградата во однос на која имаат намера да спроведат проект.

Прифатливи проекти

Проектот може да биде прифатлив доколку:

Неприфатливи проекти

(а) Заем не може да се одобри доколку намената е финансирање на:

(б) Покрај тоа, не може да се одобри заем доколку финансиите се применат за:

GEFF заеми

Доделување на заемот

Заемите на GEFF се доделуваат (потекнуваат) од Финансиски институции – учеснички (PFI). Ексклузивната листа на Финансиски институции – учеснички (PFI) може да се најде на националните веб-страници на GEFF.

Заемите доделени од други банки не се квалификуваат да бидат заеми од GEFF.

Цел на заемот

Како заеми на GEFF може да се сметаат само заемите со ексклузивна цел да финансираат купување и правилна инсталација на високоенергетски ефикасни материјали и опрема наведени на Селекторот на технологија, што ќе се инсталираат во живеалишта во приватна сопственост (куќи и станови).

Заеми

Цел на заемот

Заемопримачите на GEFF, имаат право да добијат грант по целосно и правилно завршување и спроведување на проектот за енергетска ефикасност во согласност со документираните докази обезбедени со Барањето за верификација.

Докази за завршување на проектот

Завршувањето на секој проект треба да биде поддржано со соодветни документирани докази.

Следниве документи се потребни за успешна верификација (ве молиме имајте предвид дека потребниот документ зависи од типот на проектот):

Во случај заемопримачот да не ги достави бараните документи или достави документи кои се неточни/неверодостојни или достави документи кои не одговараат на инсталацијата направена на локацијата на проектот, проектот ќе биде одбиен.

Проценти на грант

Пресметката на грантот што се должи на заемопримачот ќе биде спроведена од страна на Консултантот за програмата за време на верификацијата на проектот.

Поединците заемопримачи кои имплементираат прифатлив проект во нивното живеалиште имаат право да добијат исплата на инвестициска стимулација/грант во износ еднаква/-ов на:

За повеќе информации за тоа кои мерки може да се комбинираат, погледнете на Табела за инвестициски грант.

Секоја мерка мора суштински да придонесе за заштеда на енергија на проектот.

Процес на аплицирање за грант

Заемопримачот треба да го користи Системот за верификација (VMS) за да го поднесе барањето за верификација. За да добие грант, заемопримачот треба експлицитно да аплицира за него.

Процес за верификација на грант

Процесот за верификација на грант го врши Консултантот за програмата (FC), по поднесување на пополнето барање за верификација во Системот за верификација (VMS).

Секое барање за верификација е предмет на проверка на лице место или на проверка на документацијата во работната просторија.

Проектите кои не се во согласност со критериумите за прифатливост на GEFF, нема да бидат прифатливи за грант.

Исто така, следнава листа на ситуации допринесуваат за одбивање на доделување на грант:

Процес на пресметување на грант

Пресметката на износот на грантот се состои од 2 чекори:

Чекор 1: пресметка на верификуваните прифатливи инвестициски трошоци врз основа на документарни докази и/или посета на лице место;

Чекор 2: пресметка на износот на грантот врз основа на верификуваните прифатливи инвестициски трошоци и применливиот процент на грант.

Резултатот од процесот на пресметување на грантот е еквивалент во евра на грантот што треба да се плати на заемопримачот за успешно завршување на проектот.

Процес на исплата на грант

Грантовите се исплаќаат на сметката на заемопримачот.

Заемопримачот е одговорен да достави сметка за исплата на грантот.

Исплатата на грантовите се случува еднаш месечно. Грантовите одобрени од Консултантот за програмата (FC) на крајот на секој месец ќе бидат вклучени во исплатата.

Процес на жалба за грант

Процесот на жалба за грант може да биде инициран од страна на заемопримачот, во случај на несогласување со износот на одобрениот грант или доколку барањето за грант било одбиено а за кое одлучил Консултантот за програмата (FC).

Жалбата за грант треба да биде упатена до партнерската финансиска институција каде што заемопримачот аплицирал за заем.

Заемопримачот може да поднесе жалба и до Консултантот за програмата (FC). Опцијата за жалба за грант е достапна за заемопримачот во рок од 10 календарски дена од денот кога одлуката на FC му е соопштена на заемопримачот. Во овој период, заемопримачот може да испрати електронска порака во која ќе го наведе нејзиниот/неговиот приговор на одлуката и ќе достави кратко наративно објаснување зошто не се согласува со одлуката. Заемопримачот, исто така, може да достави какви било пресметки и/или документи што таа/тој смета дека се соодветни за поддршка на приговорот.

Ќе се користат следниве адреси на е-пошти:

Косово – xk@ebrdgeff.com
Босна и Херцеговина – bih@ebrdgeff.com
Албанија – albania@ebrdgeff.com
Србија – serbia@ebrdgeff.com
Северна Македонија – mk@ebrdgeff.com
Црна Гора – mne@ebrdgeff.com

Консултантот за програмата (FC) ја разгледува жалбата од заемопримачот во рок од 15 работни дена и дава писмен одговор до заемопримачот.

Доколку заемопримачот не е задоволен со резултатот од прегледот на FC, тaa/тoj може да испрати жалба во рок од 30 дена до Европската банка за обнова и развој (ЕБОР):

Белинда Сајкс
Европска банка за обнова и развој (ЕБОР)
Обединето Кралство
E-пошта: sykesb@ebrd.com

Жалбите може да се поднесат на следниве јазици: локален јазик или на англиски јазик.

Политика за приватност и доверливост

Сите информации што ги добива Консултантот за програмата од Финансиските институции – учеснички и од поединечни заемопримачи, ќе се третираат со сета потребна претпазливост, за да се обезбеди доверливо складирање и обработка и да не се дозволи неовластен пристап до лични, финансиски и други чувствителни податоци.

Во согласност со одредбите од Општата регулатива за заштита на податоци на ЕУ („GDPR“), се доставуваат информации за тоа кои лични податоци Консултантот за програмата може да ги собере и за која цел може да се обработуваат за време на посетата и користењето на Системот за верификација (VMS).

Следниве лични податоци се собираат при користење на Системот за верификација (VMS):

Личните податоци се користат за обработка на апликацијата за исплата на грант и во случај на дополнителни прашања, ние ги обработуваме личните податоци добиени за оваа цел за исполнување на договорните обврски, или поконкретно врз основа на легитимни интереси .

Личните податоци собрани преку употреба на Системот за верификација (VMS), нема да бидат споделени со трети страни, освен со Европската банка за обнова и развој (ЕБОР), и/или доколку е потребно за исполнување на обработката на апликацијата за исплата на грант и/или доколку тоа се побара од Програмата за финансирање на зелена економија и/или доколку се побара за усогласување со задолжителните закони/барања на органите.

Личните податоци се чуваат онолку долго колку што е потребно за исполнување на горенаведените цели и законски обврски.

Заемопримачот има право да пристапи до личните податоци кои се обработуваат а се однесуваат на него/неа. Исто така, заемопримачот има право да ги исправи неточните податоци и да ги избрише податоците („право да се заборави“) доколку е соодветно. Понатаму, заемопримачот може да ги повлече изјавите за согласност во секое време без да наведе причина со цел да ја попречи понатамошната обработка на личните податоци кои биле собрани и се користат врз основа на дадена изјава за согласност. Заемопримачот дополнително може да има право на ограничување на обработката на личните податоци, како и право да ги прима личните податоци што се однесуваат на него/неа во структуриран, вообичаено користен и машински читлив формат („преносливост на податоци“).

Освен тоа, заемопримачот има право да поднесе жалба до одговорниот надзорен орган.

Општи одредби и одговорност

Заемопримачот признава дека тој/таа нема никакво правно барање за добивање исплати на грант. Употребата на Системот за верификација (VMS) не претставува договор помеѓу заемопримачот и ЕБОР, Консултантот за програмата (FC) или која било трета страна.

Заемопримачот нема правно барање за пристап, користење и/или функционалност на VMS. Пристапот и употребата на VMS може да биде нарушен поради непредвидливи и/или исклучителни околности или техничко одржување и може да биде одбиено или прекинато во секое време без причина. Заемопримачот мора да ги почитува и да се придржува на важечките закони кога го користи Системот за верификација (VMS). Заемопримачот признава дека злоупотребата на VMS може да има правни последици и може да биде кривично гонет.

ЕБОР (EBRD) или Консултантот за програмата (FC), нема да бидат одговорни за функционалноста на Системот за верификација (VMS) и/или за комплетноста и точноста на податоците внесени во VMS од апликантот. ЕБОР (EBRD) или Консултантот за програмата (FC) нема да бидат одговорни за какви било недостатоци и/или штети настанати од заемопримачот како резултат на неточни, нецелосни, погрешно или задоцнето (поставени) податоци или документи.