enmn

ГЭФФ Монгол

Монголын айл өрх, бизнес эрхлэгчдэд орон нутгийн оролцогч санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулан санхүүжилт олгох замаар өндөр үр ашигтай технологид хөрөнгө оруулахад нь тусална.

Сүүлийн үеийн мэдээ, амжилтын түүх

 
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк (ЕСБХБ), Ногоон уур амьсгалын сан (НУАС)-аас хамтран Монголын аж ахуйн нэгжүүдэд ногоон уур амьсгалын санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлэхээр боллоо
EBRD finances the largest solar power plant in Mongolia