enmn

ГЕФФ Монгол

Монголын айл өрх, бизнес эрхлэгчдэд орон нутгийн оролцогч санхүүгийн байгууллагуудаар дамжуулан санхүүжилт олгох замаар өндөр үр ашигтай технологид хөрөнгө оруулахад тань тусална.

Сүүлийн үеийн мэдээ, амжилтын түүх

 
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк (ЕСБХБ) жендэрт нийцсэн уур амьсгалын санхүүжилтийг Монгол улсад бий болголлоо
Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ) нь Монгол Улсад уур амьсгалын санхүүжилт болон ЖДҮ-ийн зээлийг дэмжин олгоод байна
Европын сэргээн босголт хөгжлийн банк (ЕСБХБ), Уур амьсгалын ногоон сан (УАНС) хамтран Монгол улсад ногоон зээлийн санхүүжилтийн дэмжлэг үзүүлж байна