enmn

Түнш Банк

  • ЕСБХБ нь дотоодын болон гадаадын арилжааны банкуудтай хамтран ажилладаг
  • ЕСБХБ нь аль ч улсын дотоодын банктай худалдааны санхүүжилтийн чиглэлээр түншилж ажиллана
  • Экспортлогчийн банк Монголын банкуудын талаар төдийлөн мэдээлэлгүй байж болох хэдий ч ЕСБХБ-ны баталгааг хүлээн авдаг.

Салбарын туршлага

  • ГЕФФ нь урьдчилан батлагдсан өндөр гүйцэтгэлтэй технологиуд, ханган нийлүүлэгчдийг санал болгодог (Ногоон технологи сонгогч)
  • ГЕФФ болон Худалдааг хөнгөвчлөх хөтөлбөр нь олон нийтэд танил нэр бөгөөд ногоон эдийн засгийн салбар дахь худалдааг дэмжсэн найдвартай санхүүгийн хэрэгслийг санал болгодог

Боломжит санхүүжилт

  • ГЕФФ нь танай компанид болон/эсвэл танай үйлчлүүлэгчдэд хялбар болон боломжит санхүүжилтыг олгоно.
  • Худалдааг хөнгөвчлөх хөтөлбөр нь импорт, орон нутгийн хуваарилалтыг дэмжин, уян хатан нөхцлийг бүрдүүлж, төлбөрийг нөхцөлийг оновчтой болгоно.