enmn

Түнш Банк

  • ЕСБХБ нь дотоод, гадаадын арилжааны банкуудтай хамтран ажилладаг
  • ЕСБХБ нь аль ч улсын дотоодын банктай худалдааны санхүүжилтийн түнш байдаг
  • Египетийн банк экспортлогчийн банктай төдийлөн холбоогүй хэдий ч ЕСБХБ-ны баталгааг хүлээн зөвшөөрдөг.

Салбарын туршлага

  • ГЕФФ нь урьдчилан батлагдсан өндөр гүйцэтгэлтэй технологиуд, ханган нийлүүлэгчдийн жагсаалтыг санал болгодог (Ногоон технологи сонголт)
  • ГЕФФ болон Худалдааны хөнгөвчлөх хөтөлбөр нь ногоон эдийн засгийн салбарын худалдааг дэмжсэн найдвартай санхүүгийн үйлчилгээг санал болгодог

Боломжит санхүүжилт

  • ГЕФФ нь компанид эсвэл танай үйлчлүүлэгчдэд хялбар, боломжит санхүүжилтыг олгодог
  • Худалдааны хөнгөвчлөх хөтөлбөр нь импорт, орон нутгийн түгээлтийг дэмжиж, оновчтой төлбөрийн уян хатан нөхцлийг олгодог