enmn

Үндсэн нөхцөлүүд

1.0 Энэ сайтыг Их Британи Умард Ирландын Нэгдсэн Вант Улсын Лондон хотын EC2A 2JN хаягт байрлах Биржийн талбайд төв оффистой Европын сэргээн босголт, хөгжлийн банк (ЕСБХБ) ажиллуулдаг.

2.0 Та  [http://www.geff.ebrd.com] вэбсайтыг (Site гэх) ашиглах гэж байгаа бол эдгээр үндсэн нөхцөлийг (“Terms and Conditions“) уншиж танилцаарай. Хэрэв эдгээр үндсэн нөхцөлийг хүлээн зөвшөөрөхгүй бол Сайтыг орхино уу?

3.0 Вебсайтыг ашигласнаар, та эдгээр үндсэн нөхцөлийг дагаж мөрдөхийг хүлээн зөвшөөрч байгаа юм. ЕСБХБ эдгээр үндсэн нөхцлүүдийг үе үе өөрчилж болно. Өөрчилсний дараа Сайтад үргэлжлүүлэн нэвтрэн орж байгаа бол та бүх өөрчлөлтийг дагаж мөрдөхийг зөвшөөрч байна гэсэн үг. Та манай сайтыг ашиглах бүртээ мөрдөх ёстой нөхцөлийг ойлгож байгаа эсэхээ баталгаажуулахын тулд нөхцөлүүдээ шалгаж үзээрэй.

  1. Агуулга

4.1. ЕСБХБ нь Сайтыг хэрэглэгчдэд үзүүлэх үйлчилгээ гэж үздэг. Сайт дээр байгаа бичвэрүүд нь зөвхөн мэдээлэл өгөх зорилготой. 7.1-д заасны дагуу та Сайт руу орж, үндсэн нөхцөлүүдэд сануулсны дагуу ЕСБХБ-аас гаргасан мэдээлэл, баримт бичиг, болон материал эсвэл төрөл бүрийн мэдээлэл эсвэл контент зохиогч  (хамтад нь “Материал”)-ийг хувийн хэрэгцээндээ, ямар нэг арилжааны зорилгоор бус, цааш дам худалдах, дахин түгээх эсвэл үндсэн материал ашиглан шинээр бүтээл гаргах ямар нэг эрхгүйгээр сайтаас татаж авах эсвэл хуулбарлан авч хэрэглэж болно.

4.2. Хэрвээ өөрөөр заагаагүй бол, Сайт дахь материалд тусгагдсан олж авсан мэдээллүүд, тайлбар болон дүгнэлт  нь тэдгээрийн зохиогчдод хамааралтайгаас биш, заавал ЕСБХБ-т хамааруулах шаардлагагүй.

4.3. Сайтад тусгагдсан контент нь таны хөтөчийн үйлдэл, хязгаарлагдмал байдлаас шалтгаалан өөр өөр харагдаж болно. Хэрэв та Сайтын аль нэг хэсэг эсвэл аль нэг бүтцийг харж чадахгүй байх тохиолдолд ЕСБХБ хариуцлага хүлээхгүй.

4.4. Дүрс зураглал эсвэл бусад мэдээллийг хянан үзэх болон/эсвэл устгах замаар Сайт дээрх аливаа материалыг өөрчлөх эсвэл устгах эрх ЕСБХБ -нд байна. Мөн ЕСБХБ нь хэрэглэгчдэд Сайт руу бүхэлд нь эсвэл сайтын аль нэг хэсэг рүү орохыг татгалзаж болно.

Үүнтэй холбогдуулан,  ЕСБХБ нь хэн нэгэн хэрэглэгчийн хэрэгцээг харгалзан үзэх үүрэг хүлээгээгүй болно.

4.5. Энэ сайт нь гадаад холбоос юмуу, эсвэл гуравдагч этгээдийн вэбсайтуудын линкийг агуулж болно. Иймэрхүү линк эсвэл тайлбар лавлагаанууд нь зөвхөн таны хэрэгцээнд зориулагдаж байгаа юм. ЕСБХБ нь гуравдагч этгээдийн вэбсайтад хяналт тавихгүй бөгөөд эдгээр вэбсайтууд дахь контент, материал эсвэл мэдээлэлтэй холбоотой асуудлаар ямар нэг хариуцлага хүлээхгүй болно.

4.6. Хэрэв таны зүгээс шударга үнэнээр, хуулийн хүрээнд, бидний нэр хүндэд нөлөөлөхөөргүйгээр, бидний зүгээс ямар нэгэн хамаарал, зөвшөөрөл, дэмжлэг хүсээгүй тохиолдолд  ЕСБХБ-ны зөвшөөрөл авахгүйгээр та сайт руу линкээ холбож болно. Ийм холбоосууд нь Сайт дээр гарсан мэдээллийн эх сурвалж нь ЕСБХБ гэдгийг тодорхой харуулж, сайтын бүрэн бүтэн байдлыг ямар ч өөрчлөлтгүйгээр хадгалах ёстой. ЕСБХБ нь Сайтад линкийг холбохоос татгалзах эрхтэй бөгөөд линкийг Сайтад холбохыг болиулах шаардлага тавьж болно.

4.7.   Энэхүү сайт нь төрөлд бүрийн мэдээллийн эсвэл контент зохиогчийн зөвлөгөө,  санал бодол, мэдэгдлийг багтааж болно. Аливаа мэдээлэл эсвэл контент оруулагч эсвэл энэхүү сайтын ямар нэгэн хэрэглэгч эсвэл хувь хүн эсвэл аж ахуйн нэгж байгууллагаас оруулсан аливаа зөвлөгөө, санал бодол, мэдэгдэл, эсвэл бусад мэдээллийн үнэн зөв, найдвартай байдалд баталгаа гаргахгүй эсвэл  баталгаажуулахгүй. Иймэрхүү санал бодол, зөвлөгөө, мэдэгдэл эсвэл бусад мэдээлэлд итгэж ашиглах тохиолдолд та өөрөө гарч болох  эрсдэлийг хариуцана. Та манай сайт дээрх контент дээр  үндэслэн ямар нэгэн үйлдэл хийх, эсвэл татгалзахаас өмнө мэргэжлийн хүн эсвэл нарийн мэргэжилтнээс зөвлөгөө авах хэрэгтэй.

4.8.   Сайт юмуу бусад аливаа материалд ямар нэг хөрөнгө оруулалтын шинжтэй зөвлөмж зөвлөгөө агуулсан юмуу, ЕСБХБ-аас эсвэл түүний нэрийн өмнөөс үнэт цаас худалдах эсвэл худалдан авахыг санал болгосон, уриалсан шинжтэй, түүнийгээ  шууд ба шууд бус утгаар тайлбарласан зүйл огт байж болохгүй.

  1. Бидний зүгээсс хүлээх хариуцлага

 5.1. Сайт нь ямар нэг төрлийн зөвшөөрөл, баталгаа, нөхцөл, үүрэг амлалтгүйгээр «байгаагаар нь»,  «хүрэх боломжоор нь» гэсэн зарчмаар тодорхой эргэлзэж тээнэгэлзэх далд утга санаагүйгээр хийгдэж байгаа.

ЕСБХБ нь Сайттай холбоотой асуудлаар тухайлбал, сайтаар хүрч байгаа ямар ч материалын хүртээмж, бүрэн бүтэн, үнэн зөв байдлын талаар ямар нэг баталгаа, амлалт гаргаж өгөхгүй.

5.2.  Холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн хамгийн дээд хэмжээнд ЕСБХБ нь (гэрээ хэлцлээс үүдэлтэй эрх зөрчигдсөн (хайхрамжгүй байдал), хууль ёсны үүргээ зөрчсөн эсэхээс үл хамааран) ямар нэг алдаа мадагтай, гүйцэтгэл муутай, буруу ташаа, орхигдуулсан, тасалдуулсан, устгасан, согогтой, ажиллуулахад эсвэл дамжуулахад саатал гарсан, компьютер вирустсэн, харилцаа холбооны шугам тасалдсан, хулгайд алдсан юмуу эвдэрч гэмтсэн, цаашлаад Сайт дээрх материалд зөвшөөрөлгүй нэвтрэх, өөрчлөх, ашиглах зэргээс үүдэн гарсан бүх хариуцлагыг  хүлээн зөвшөөрөхгүй.

Ямар ч тохиолдолд, таны Сайт ашиглахтай холбоотой гарсан аливаа алдагдал хохирлыг (шууд ба шууд бус аль алиныг нь) ЕСБХБ хариуцахгүй.

  1.  Хязгаар тавих ба цуцлах

6.1. Нэвтрэх нэр ба нууц үг шаардлагатай болсон тохиолдолд, таныг Сайтад нэвтрэхээс хамгаалах зорилгоор ЕСБХБ таны нэвтрэх нэр, нууц үгийг хүчингүй болгож болохыг та хүлээн зөвшөөрөх ёстой.

6.2. Та бүртгүүлсэн нэвтрэх нэр, нууц үгээ аль болох найдвартай нууцалж, таны бүртгэлийг ашиглан Сайтад нэвтрэх боломжийг гуравдагч этгээд олгохгүй байх хэрэгтэй.

  1.  Таны хүлээх үүрэг

7.1.    Сайт ашиглахтай холбоотойгоор дараах зүйлийг хориглоно:

(a) аливаа хууль бус, худал хуурмаг, залилангийн шинжтэй, хүнийг гүтгэх, доромжлох, ёс зүйгүй байдал гаргах, садар самуун сурталчлах, харааж зүхэх, заналхийлэх, үзэн ядах, дайрч давшлах зэргээр зохисгүй хэлбэрийн аливаа мэдээллийг байршуулах эсвэл дамжуулахыг, түүн дотроо гэмт хэрэг үйлдэхэд, иргэний хариуцлагад татагдах, холбогдох хууль эрх зүйн актыг зөрчихөд өдөөн турхирсан, ЕСБХБ үнэ цэнэ, нэр хүндэд халдсан мэдээлэл дамжуулахыг;

(b) аливаа зар сурталчилгаа, өдөөн хатгасан сэдэл, цуврал захиа, пирамид схем, хөрөнгө оруулалтын боломж эсвэл аливаа хэлбэрийн арилжааны схем, эсвэл бусад үл зөвшөөрөгдөхүйц арилжааны мэдээллийг байршуулах эсвэл дамжуулахыг;

(c)  аливаа төрлийн “virus”, “trojan horse”, “worm”, “data bomb”, “logic bomb” эсвэл өөр бусад адил төстэй програм, материалыг нийтлэх эсвэл  дамжуулахыг;

(d) хуулбарлах, өөрчлөх, зөвшөөрүүлэх, үндсэн материалаас үүсмэл бүтээл гаргах, шилжүүлэх, байршуулах, хэвлэн гаргах, дахин хэвлэх, дамжуулах, дахин цааш дамжуулах, дахин үйлдвэрлэх, тараах эсвэл  ямар нэгэн арга замаар боловсруулах эсвэл ашиглахыг:

(i)  Сайтаас арилжааны зорилгоор олж авсан материал; эсвэл

(ii)  Гуравдагч этгээдийн зохиогчийн эрх эсвэл оюуны өмчийн бусад эрх бүхий Сайтаар дамжуулан олж авсан материалуудыг ашиглан боловсруулан гаргасан аливаа үүсмэл бүтээл. Хэрэв та эдгээр материалыг хуулбарлах, өөрчлөх, лиценз авах, шилжүүлэх, байршуулах, нийтлэх, дахин нийтлэх, дамжуулах, дахин дамжуулах, дахин үйлдвэрлэх, түгээх эсвэл, ямар нэг замаар боловсруулж ашиглахыг хүсч байгаа бол та эхлээд эзэмшигчээс нь шаардлагатай зөвшөөрлийг авах ёстой.

7.2. Сайтыг өөр ямар нэг хүн ашиглахыг хязгаарлах, хэмжээ тогтоох, хориглохыг Та зөвшөөрөх ёстой.

7.3.Таны зүгээс Сайт ашигласнаас эсвэл  та болон таны бүртгэлийг хэрэглэгчдийн зүгээс нөхцөл шаардлагуудыг ямар нэг байдлаар зөрчсөнөөс үүдэн гарах аливаа гэмтэл, өр төлбөр, шүүхийн нэхэмжлэл, албан татвар хураамж, гарз хохирол, зардал, гарахаас сэргийлж та ЕСБХБ-ыг ямар нэгэн алдагдал, хохиролгүйгээр хамгаалж, нөлөөлөх ёстой гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө.

7.4.  ЕСБХБ-ын хүсэлтээр бүх хэвлэсэн, хуулбарласан, татсан материалуудаа ЕСБХБ-д нэн даруй буцааж өгнө  эсвэл устгана (шаардлагатай бол).

  1. Форум

8.1. Хэрэв Сайт нь мэдээллийн самбар, чат груп эсвэл бусад захидал /мессеж/, харилцааны хэрэгслийг (хамтад нь “Форум” гэх) агуулсан бол зөвхөн тухайн Форумд хамааралтай мэдээ, материалыг илгээх ба хүлээн авч байхаар форумыг ашиглахыг зөвшөөрнө. Жишээ нь, Форум ашиглахдаа та дараах зүйлийг хийхгүй гэдгээ хүлээн зөвшөөрөх ёстой ба үүгээр хязгаарлагдахгүй:

8.2.    Форумууд хувийн бус нийтийн орон зай гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө. Түүнээс гадна, ЕСБХБ-аар хүлээн зөвшөөрдөггүй бусад хэрэглэгчдийн чатууд, пост, бага хурал, цахим захидлууд болон бусад мэдээллийг ЕСБХБ шалгахгүй, батлахгүй, дэлгэцэнд гаргахгүй гэдгийг та хүлээн зөвшөөрнө.

8.3.    ЕСБХБ нь ямар ч форумын ашиглалтыг хянах үүрэг хүлээхгүй бөгөөд ийм Форумыг ашиглах нь ЕСБХБ-аас хүссэн тухайн үедээ болон ЕСБХБ-ын гаргасан заавар, зааварчилгаагаар зохицуулагдана гэдгийг хүлээн зөвшөөрнө.

8.4.   ЕСБХБ нь аливаа учир шалтгаанаар, өөрийн үзэмжээр, урьдчилан мэдэгдэлгүйгээр цахим шуудан, мэдээллийн самбарын постууд зэрэг Форумын аль ч агуулгыг хянан засах, устгах эрхтэй.

  1. Оюуны өмчийн эрх

9.1. Сайт дээрх Материалын зохиогчийн эрх болон оюуны өмчийн бусад эрх нь таны оруулсан материалаас бусад тохиолдолд ЕСБХБ-нд харъяалагдах бөгөөд түүний лицензтэй байдаг.

9.2. Та ЕСБХБ-ны лого нь бүртгэлтэй үйлчилгээний тэмдэг гэдгийг хүлээн зөвшөөрөх бөгөөд ЕСБХБ-ны бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөлгүйгээр хуулбарлах боломжгүй юм. Та ЕСБХБ-ны урьдчилан бичгээр үйлдсэн зөвшөөрөлгүйгээр аливаа нийтийн зарлал мэдээлэл, реклам сурталчилгаа, маркетингийн эсвэл борлуулалтын материалуудад ЕСБХБ-ны нэр, товчилсон нэрийг ашиглах боломжгүй.

  1. Ерөнхий зүйл

10.1. Энэхүү Нөхцөлөөр Европын Сэргээн Босголт, Хөгжлийн Банк байгуулах тухай гэрээ, олон улсын конвенц, холбогдох бусад хууль тогтоомжид заасны дагуу   ЕСБХБ-ны олгосон аливаа халдашгүй байдал, онцгой эрх, хөнгөлөлтөөс ЕСБХБ-ны зүгээс татгалзах, өөрчлөх, чөлөөлөх тухай огт илэрхийлээгүй. Түүнээс гадна, энэхүү Нөхцөлд Банкны архивуудыг халдашгүй эрхээс нь түтгэлзүүлэх тухай ямар ч заалт ороогүй болно.

10.2. Эдгээр нөхцөл шаардлагууд нь Английн хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулагдаж, тайлбарлагдана. Эдгээр Нөхцөлөөс эсвэл тэдгээртэй холбоотойгоор үүссэн гэрээнээс гадуур хүлээсэн аливаа үүрэг, хэлцэл нь Английн хууль тогтоомжийн дагуу зохицуулагдаж, тайлбарлагдана.

10.3. ЕСБХБ нь энэхүү Нөхцөлд заасан ямар нэг эрх эсвэл заалтыг хэрэглэж эсвэл хэрэгжүүлж чадаагүй нь энэ эрх эсвэл заалтаас татгалзах үндэслэл болохгүй. Хэрэв энэхүү Нөхцөлийн ямар нэг заалтыг эрх бүхий хууль шүүхийн байгууллага хүчин төгөлдөр бус, хуулийн үндэслэлгүй гэж үзсэн ч, энэ нь  энэхүү Нөхцөлийн  бусад заалтуудад нөлөөлөхгүй бөгөөд тэдгээр нь хүчин төгөлдөр хэвээр байна.

10.4. Хэрэв та ЕСБХБ-тай тодорхой гэрээт харилцаа, хамааралгүй бол  Сайт ашиглах асуудлаар ЕСБХБ-тай хийсэн гэрээ энэхүү Нөхцөлүүдээр зохицуулагдана.