enrs

Uslovi EBRD-ovog Programa za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) za podnošenje zahteva za isplatu finansijskog podsticaja

Svrha ovog dokumenta je da pruži informacije o pravilima koja se primenjuju na isplatu finansijskih podsticaja zajmoprimcima korisnicima Kreditne linije za zeleno finansiranje (GEFF) i na korišćenje Sistema za verifikaciju (VMS).

Korišćenjem sredstava GEFF zajma i/ili podnošenjem zahteva za isplatu finansijskog podsticaja iz fondova Evropske unije, potvrđujete da ste upoznati sa uslovima korišćenja, da ih u potpunosti prihvatate i da su pomenuti uslovi pravno obavezujući.

Skraćenice i definicije:

GEFF: Kreditna linija za zeleno finansiranje
EBRD: Evropska banka za obnovu i razvoj; EBRD je vlasnik GEFF programa i Sistema za verifikaciju (VMS)
PFI: Partnerska finansijska institucija
EU: Evropska unija
FC: Projektni konsultant [eng. Facility Consultant]
Projektni konsultant upravlja GEFF programom u ime EBRD-a
Zajmoprimac: lice koje podnosi zahtev za zajam i finansijski podsticaj u okviru GEFF programa
Projekat: mera ili mere za energetsku efikasnost koje zajmoprimac namerava da implementira u okviru GEFF programa
VMS: Sistem za verifikaciju
Stambeni objekat: kuća ili stan u privatnom vlasništvu.

Podobni zajmoprimci

Pojedinci: Fizička lica ili grupe lica priznate nacionalnim zakonima koje imaju pristup objektu na kom nameravaju da implementiraju projekat.

Prihvatljivi projekti

Projekat se smatra prihvatljivim, ukoliko:

Projekti koji nisu prihvatljivi za finansiranje

(a) Zajam neće biti odobren za finansiranje sledećih aktivnosti:

(b) Takođe, zajam neće biti odobren za svrhu finansiranja sledećih aktivnosti:

GEFF zajmovi

Isplatioci zajma

GEFF zajmove odobravaju (isplaćuju) partnerske finansijske institucije (PFI). Spisak partnerskih finansijskih institucija možete pronaći na lokalnim GEFF internet stranicama.

Zajmovi koje odobre druge banke, neće biti kvalifikovani kao GEFF zajmovi.

Svrha zajma

Samo oni zajmovi koji su isključivo namenjeni za finansiranje kupovine i pravilne ugradnje materijala i opreme visoke energetske efikasnosti koji se nalaze na listi Tehnološkog selektora i koji će biti ugrađeni u privatne stambene objekte (kuće ili stanove) mogu se smatrati GEFF zajmovima.

Finansijski podsticaji

Svrha finansijskih podsticaja

Zajmoprimci, korisnici GEFF sredstava imaju pravo na finansijski podsticaj nakon potpunog i pravilnog završetka implementacije energetski efikasnog projekta u skladu sa dokumentovanim dokazima koji se dostavljaju uz Zahtev za verifikaciju.

Dokazi o završetku projekta

Završetak svakog projekta mora biti potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom.

Za uspešnu verifikaciju je neophodna sledeća dokumentacija (imajte u vidu da obavezna dokumentacija zavisi od vrste projekta):

U slučaju da zajmoprimac ne dostavi traženu dokumentaciju ili dostavi dokumenta koja su neispravna/nepouzdana ili koja ne odgovaraju instalaciji urađenoj na lokaciji projekta, projekat će biti odbijen.

Procentni iznosi finansijskog podsticaja

Obračunavanje iznosa finansijskog podsticaja koji će biti isplaćen zajmoprimcu, vršiće projektni konsultant tokom postupka verifikacije projekta.

Fizička lica koja implementiraju prihvatljivi projekat u svom stambenom objektu su podobna za dobijanje podsticaja za ulaganja/finansijskog podsticaja u sledećem iznosu:

Za više informacija o merama koje se mogu kombinovati, pogledajte Tabelu podsticaja.

Svaka pojedinačna mera mora u značajnoj meri da doprinese uštedi energije  celokupnog projekta.

Postupak podnošenja zahteva za finansijski podsticaj

Zajmoprimci svoje Zahteve za verifikaciju podnose preko Sistema za verifikaciju – VMS.  Da bi finansijski podsticaj bio odobren, zajmoprimac mora eksplicitno podneti zahtev za isti.

Postupak verifikacije finansijskog podsticaja

Proces verifikacije finansijskog podsticaja vrši projektni konsultant (FC) nakon podnošenja popunjenog Zahteva za verifikaciju u VMS-u.

Svaki Zahtev za verifikaciju podleže proveri na licu mesta ili administrativnoj proveri.

Projekti koji nisu usklađeni sa GEFF kriterijumima prihvatljivosti neće biti podobni za dobijanje finansijskog podsticaja.
Osim toga, zahtevi za finansijski podsticaj će biti odbijeni u sledećim situacijama:

Postupak obračuna finansijskog podsticaja

Iznos finansijskog podsticaja se izračunava u dva koraka:

Korak 1: obračun verifikovanih prihvatljivih troškova ulaganja na osnovu dokumentovanih dokaza i/ili posete na licu mesta;

Korak 2: obračun iznosa finansijskog podsticaja na osnovu verifikovanih troškova prihvatljive tehnologije  i primenljivog procentnog iznosa finansijskog podsticaja.

Rezultat postupka obračuna iznosa finansijskog podsticaja predstavlja ekvivalentnu vrednost finansijskog podsticaja u evrima koji će biti isplaćen zajmoprimcu nakon uspešnog završetka projekta.

Postupak isplate finansijskih podsticaja

Sredstva po osnovu finansijskog podsticaja se uplaćuju na račun zajmoprimca. Zajmoprimac je dužan da obezbedi račun za isplatu sredstava.

Isplate finansijskih podsticaja se vrše jednom mesečno. Finansijski podsticaji koje je projektni konsultant odobrio na kraju svakog meseca biće uključeni u isplatu.

Postupak podnošenja žalbe po osnovu finansijskog podsticaja

Zajmoprimac može pokrenuti postupak podnošenja žalbe po osnovu finansijskog podsticaja u slučaju neslaganja sa iznosom odobrenog finansijskog podsticaja ili odbijanja zahteva po odluci projektnog konsultanta.

Žalba na finansijski podsticaj se upućuje partnerskoj finansijskoj instituciji u kojoj je zajmoprimac podneo kreditni zahtev.

Zajmoprimac takođe može podneti žalbu projektnom konsultantu. Žalba na finansijski podsticaj se može podneti u roku od 10 kalendarskih dana od dana kada je odluka projektnog konsultanta saopštena zajmoprimcu. U navedenom roku, zajmoprimac može, elektronskim putem, poslati poruku u kojoj će saopštiti svoj prigovor na odluku dajući kratko objašnjenje razloga zašto se ne slaže sa donetom odlukom. Zajmoprimac takođe može da dostavi bilo koje proračune i/ili dokumenta za koje smatra da su adekvatni da potkrepe prigovor.

Žalbe/prigovori se šalju na sledeće imejl adrese:

Kosovo – xk@ebrdgeff.com
Bosna i Hercegovina – bih@ebrdgeff.com
Albanija – albania@ebrdgeff.com
Srbija – serbia@ebrdgeff.com
Severna Makedonija – mk@ebrdgeff.com
Crna Gora – mne@ebrdgeff.com

Projektni konsultant (FC) će, u roku od 15 radnih dana, pregledati žalbu koju zajmoprimac dostavi i poslaće pisani odgovor zajmoprimcu.

U slučaju da zajmoprimac nije zadovoljan rezultatima provere projektnog konsultanta, može podneti žalbu Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), u roku od 30 dana:

Belinda Sykes
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
Ujedinjeno Kraljevstvo
Email: sykesb@ebrd.com.

Žalbe se dostavljaju na sledećim jezicima: lokalni ili engleski jezik.

Politika poverljivosti i privatnosti podataka

Sve informacije koje projektni konsultant dobije od partnerskih finansijskih institucija i od pojedinačnih zajmoprimaca, tretiraće se sa dužnom pažnjom kako bi se osigurala njihova poverljivost prilikom skladištenja i obrade, sa ciljem sprečavanja neovlašćenog pristupa ličnim, finansijskim i drugim osetljivim podacima.

Shodno odredbama Opšte uredbe EU o zaštiti podataka („GDPR“) u prilogu su informacije o vrsti podataka o ličnosti koje projektni konsultant može da prikuplja i u koju svrhu ti podaci mogu da se obrađuju tokom poseta VMS-u i prilikom njegovog korišćenja.

Prilikom korišćenja VMS-a prikupljaju se sledeći podaci o ličnosti:

Fakture, tehnička dokumentacija kupljenog proizvoda, fotografije realizovanog projekta, poslovni izveštaji koji sadrže podatke o ličnim i finansijskim podacima, kao i podaci koji se odnose na kupljene proizvode.

Podaci o ličnosti se koriste u svrhu obrade zahteva za finansijski podsticaj i u slučaju naknadnih pitanja, obrađujemo podatke o ličnosti dobijene u tu svrhu radi ispunjenja ugovornih obaveza, ili tačnije, na osnovu legitimnih interesa.

Podaci o ličnosti prikupljeni tokom korišćenja VMS-a neće se deliti sa trećim licima, osim sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), i/ili osim ako je to potrebno za ispunjenje obrade zahteva za finansijski podsticaj, i/ili ako to zahteva Program za finansiranje zelene ekonomije i/ili radi ispunjenja zahteva usklađenosti sa važećim zakonima/zahtevima nadležnih organa.

Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za prethodno navedene svrhe i ispunjenje zakonskih obaveza.

Zajmoprimac ima pravo pristupa podacima o ličnosti koji se na njega odnose i koji se obrađuju. Osim toga, zajmoprimac ima pravo na ispravku netačnih podataka i brisanje podataka („pravo na zaborav“), po potrebi. Takođe, zajmoprimac može povući izjave o saglasnosti u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga, kako bi sprečio dalju obradu podataka o ličnosti koji su prikupljeni i korišćeni na osnovu prethodno date izjave o saglasnosti. Zajmoprimac takođe može imati pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti, kao i pravo da primi podatke o ličnosti koji se na njega odnose, u strukturisanom obliku, u uobičajenom, mašinski čitljivom formatu („prenosivost podataka“).

Osim prethodno navedenog, zajmoprimac ima pravo da uloži prigovor nadležnom nadzornom organu.

Opšte odredbe i odgovornost

Zajmoprimac prihvata da nema nikakav pravni osnov za isplatu (isplate) finansijskog podsticaja. Korišćenje VMS-a ne predstavlja ugovor između zajmoprimca i EBRD-a, projektnog konsultanta ili bilo kog trećeg lica.

Zajmoprimac nema nikakav pravni osnov za pristup, korišćenje i/ili funkcionalnost VMS-a. Pristup VMS-u i njegovo korišćenje može biti otežano usled nastanka nepredvidivih i/ili vanrednih okolnosti ili tehničkog održavanja i može biti uskraćeno ili prekinuto u bilo kom trenutku bez razloga. Prilikom korišćenja VMS-a, zajmoprimac je dužan da poštuje važeće zakone i da postupa u skladu sa njima. Zajmoprimac je saglasan da zloupotreba VMS-a može imati pravne posledice i da podleže krivičnom gonjenju.

EBRD ili projektni konsultant neće biti odgovorni za funkcionalnost VMS-a i/ili za potpunost i tačnost podataka koje je podnosilac zahteva stavio na raspolaganje putem VMS-a. EBRD ili projektni konsultant neće snositi odgovornost za bilo koje nedostatke i/ili štetu koju zajmoprimac pretrpi kao posledicu netačnih, nepotpunih, pogrešnih ili kasno (učitanih) podataka ili dokumenata.