enrs

Uslovi EBRD-ovog Programa za finansiranje zelene ekonomije (GEFF) za podnošenje zahteva za isplatu finansijskog podsticaja (granta)

Svrha ovog dokumenta je da pruži informacije o pravilima koja se primenjuju na isplatu finansijskih podsticaja zajmoprimcima korisnicima Kreditne linije za zeleno finansiranje (GEFF).

Korišćenjem sredstava GEFF zajma i/ili podnošenjem zahteva za isplatu finansijskog podsticaja, potvrđujete da ste upoznati sa uslovima korišćenja, da ih u potpunosti prihvatate i da su pomenuti uslovi pravno obavezujući.

1. Skraćenice i definicije

Stambeni objekat: kuća ili stan u privatnom vlasništvu

EBRD: Evropska banka za obnovu i razvoj; EBRD je vlasnik GEFF programa i Sistema za verifikaciju (VMS)

EU: Evropska unija

GEFF: Kreditna linija za zeleno finansiranje

PFI: Partnerska finansijska institucija

FC: Projektni konsultant (Projektni konsultant upravlja GEFF programom u ime EBRD-a)

Zajmoprimac: lice koje podnosi zahtev za zajam i finansijski podsticaj u okviru GEFF programa

Projekat: mera ili mere za energetsku efikasnost koje zajmoprimac namerava da implementira u okviru GEFF programa

Zajam: Zajam koji odobri PFI u okviru Kreditne linije za finansiranje Projekta

Tehnološki selektor: Tehnološki selektor za Zapadni Balkan (TS). Internet baza podataka u kojoj su sadržane prethodno odobrene tehnologije koje su ocenjene kao prihvatljive. TS je razvio EBRD, a održava ga Projektni konsultant.

EBRD zadržava pravo da odbije uvrštavanje proizvoda na listu iz ekoloških i/ili društvenih razloga, u skladu sa ekološkom i socijalnom politikom EBRD-a.

VMS: Sistem za verifikaciju (internet alat preko kog zajmoprimac učitava/preuzima dokumenta potrebna za verifikaciju).

2. Podobni zajmoprimci

Pojedinci: fizička lica ili grupe lica priznate nacionalnim zakonima koje imaju pristup objektu na kom nameravaju da implementiraju projekat.

Stambene zajednice: stambena  zajednica ili drugo ekvivalentno telo, koje, u svakom slučaju, zastupa interese stanara registrovanih u skladu sa nacionalnim zakonima, a koje namerava da realizuje projekat.

Građevinske kompanije: bilo koja građevinska kompanija koja vrši izgradnju prihvatljivih stambenih objekata ili zgrada.

Zajmoprimci iz javnog sektora: subjekt javnog sektora ukoliko ispunjava sledeće zahteve: opštine; ili ukoliko je osnovan u skladu sa nacionalnim zakonima i prevashodno posluje u matičnoj državi i u većinskom je vlasništvu ili pod kontrolom lokalnog državnog organa, opštine ili drugog političkog, državnog ili administrativnog organa, agencije ili njihove podređene poslovne jedinice (uključujući komunalne usluge).

3. Prihvatljivi projekti

Projekat se smatra prihvatljivim, ukoliko:

4. Projekti koji nisu prihvatljivi za finansiranje

Zajam neće biti odobren za finansiranje sledećih aktivnosti:

Takođe, zajam neće biti odobren za svrhu finansiranja sledećih aktivnosti:

5. GEFF zajmovi

Isplatioci zajma

GEFF zajmove odobravaju (isplaćuju) Partnerske finansijske institucije (PFI). Spisak Partnerskih finansijskih institucija možete pronaći na lokalnim GEFF internet stranicama.

Zajmovi koje odobre druge banke, neće biti kvalifikovani kao GEFF zajmovi.

Svrha zajma

Zajmovi za prihvatljive investicije se uzimaju za ili u vezi sa:

(a) stambenim objektima ili zgradama (Projekti u stambenom sektoru). Samo oni zajmovi koji su isključivo namenjeni za finansiranje kupovine i pravilne ugradnje materijala i opreme visoke energetske efikasnosti (koji se nalaze na listi Tehnološkog selektora ili koje je projektni konsultant ocenio kao prihvatljive) mogu da se smatraju GEFF zajmovima.

(b) subjektima javnog sektora (Projekti u javnom sektoru).

(c) stambenim objektima ili zgradama (Projekti građevinskih kompanija).

6. Finansijski podsticaji (grantovi)

Svrha finansijskih podsticaja

Zajmoprimci, korisnici GEFF sredstava imaju pravo na finansijski podsticaj nakon potpunog i pravilnog završetka implementacije projekta energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije u skladu sa dokumentovanim dokazima koji se dostavljaju uz Zahtev za verifikaciju.

Sve tehnologije/mere moraju značajno da doprinesu ukupnoj uštedi ostvarenoj realizacijom projekta.

Dokazi o završetku projekta

Završetak svakog projekta mora biti potkrepljen odgovarajućom dokumentacijom.

Za uspešnu verifikaciju je neophodna sledeća dokumentacija (imajte u vidu da obavezna dokumentacija zavisi od vrste projekta):

U slučaju da zajmoprimac ne dostavi traženu dokumentaciju ili dostavi dokumenta koja su neispravna/nepouzdana ili koja ne odgovaraju instalaciji sprovedenoj na lokaciji projekta, projekat će biti odbijen.

7. Verifikacija projekata

Da bi finansijski podsticaj bio odobren, zajmoprimac mora eksplicitno podneti zahtev za isti. Zajmoprimci svoje Zahteve za verifikaciju podnose putem Sistema za verifikaciju (VMS), koji je dostupan preko lokalne GEFF internet stranice.

Postupak verifikacije finansijskog podsticaja

Postupak verifikacije finansijskog podsticaja vrši projektni konsultant nakon podnošenja popunjenog Zahteva za verifikaciju u VMS-u. Svaki Zahtev za verifikaciju podleže proveri na licu mesta ili administrativnoj proveri.

U slučaju da nema identifikovanih grešaka ili prevare, odluka projektnog konsultanta o uspešnoj implementaciji i završetku bilo kog projekta (ili drugačiji nalaz), biće konačna i obavezujuća za PFI i zajmoprimca.

Ograničenja koja se primenjuju na podsticaje za ulaganja

Podsticaji za ulaganja neće biti isplaćeni zajmoprimcima za sedeće:

Osim toga, zahtevi za finansijski podsticaj će biti odbijeni u sledećim situacijama:

8. Postupak obračuna finansijskog podsticaja

Obračun iznosa finansijskog podsticaja vrši projektni konsultant tokom postupka verifikacije projekta. Precizan iznos podsticaja za ulaganje koji će biti isplaćen zajmoprimcima će biti obračunat nakon podnošenja Obrasca zahteva za verifikaciju i svih drugih neophodnih dokumenata.

Zajmoprimci – fizička lica koji implementiraju prihvatljivi projekat u svom stambenom objektu su podobni za dobijanje finansijskog podsticaja u iznosu do 20% (A) isplaćenog iznosa zajma, i (B) verifikovanih troškova projekta, koji god da je iznos niži.

Stambene zajednice i pružaoci usluga i fizička lica koja implementiraju projekat na nivou zgrade su podobni za dobijanje finansijskog podsticaja u iznosu do 35% (A) isplaćenog iznosa zajma, i (B) verifikovanih troškova projekta, koji god da je iznos niži.

Zajmoprimci – građevinske kompanije koje implementiraju prihvatljivi projekat izgradnje novog stambenog objekta su podobni za dobijanje finansijskog podsticaja u iznosu do 10% (A) isplaćenog iznosa zajma, i (B) verifikovanih troškova projekta, koji god da je iznos niži.

Zajmoprimci – subjekti javnog sektora koji implementiraju prihvatljivi projekat su podobni za dobijanje finansijskog podsticaja u iznosu do 15% (A) isplaćenog iznosa zajma, i (B) verifikovanih troškova projekta, koji god da je iznos niži.

Za više informacija o procentualnom iznosu finansijskog podsticaja, posetite internet stranice Partnerskih finansijskih institucija (PFI).

Iznos finansijskog podsticaja se izračunava u dva koraka:

Korak 1: obračun verifikovanih prihvatljivih troškova ulaganja na osnovu dokumentovanih dokaza i/ili posete na licu mesta;

Korak 2: obračun iznosa finansijskog podsticaja na osnovu verifikovanih troškova prihvatljive tehnologije  i primenljivog procentnog iznosa finansijskog podsticaja.

Rezultat postupka obračuna iznosa finansijskog podsticaja predstavlja ekvivalentnu vrednost finansijskog podsticaja u evrima koji će biti isplaćen zajmoprimcu nakon uspešnog završetka projekta.

9. Postupak isplate finansijskih podsticaja

Sredstva po osnovu finansijskog podsticaja se uplaćuju na račun zajmoprimca u PFI u kojoj je GEFF zajam isplaćen. Zajmoprimac je dužan da obezbedi račun za isplatu sredstava.

Isplate finansijskih podsticaja se vrše jednom mesečno. Finansijski podsticaji koje je projektni konsultant odobrio na kraju svakog meseca biće uključeni u isplatu PFI.

10. Zloupotreba donatorskih sredstava

Bilo koji finansijski podsticaj isplaćen zajmoprimcu, zajmoprimac je dužan da otplati ukoliko:

11. Postupak podnošenja žalbe po osnovu finansijskog podsticaja

Zajmoprimac može pokrenuti postupak podnošenja žalbe po osnovu finansijskog podsticaja u slučaju neslaganja sa iznosom odobrenog finansijskog podsticaja ili odbijanja zahteva po odluci projektnog konsultanta.

Žalba na finansijski podsticaj se upućuje Partnerskoj finansijskoj instituciji u kojoj je zajmoprimac podneo kreditni zahtev.

Zajmoprimac takođe može podneti žalbu projektnom konsultantu. Žalba na finansijski podsticaj se može podneti u roku od 10 kalendarskih dana od dana kada je odluka projektnog konsultanta saopštena zajmoprimcu. U navedenom roku, zajmoprimac može, elektronskim putem, poslati poruku u kojoj će saopštiti svoj prigovor na odluku dajući kratko objašnjenje razloga zašto se ne slaže sa donetom odlukom. Zajmoprimac takođe može da dostavi bilo koje proračune i/ili dokumenta za koje smatra da su adekvatni da potkrepe prigovor.

Žalbe se šalju na sledeće imejl adrese:

Kosovo – xk@ebrdgeff.com

Bosna i Hercegovina – bih@ebrdgeff.com

Albanija – albania@ebrdgeff.com

Srbija – serbia@ebrdgeff.com

Severna Makedonija – mk@ebrdgeff.com

Crna Gora – mne@ebrdgeff.com

Projektni konsultant će, u roku od 15 radnih dana, pregledati žalbu koju zajmoprimac dostavi i poslaće pisani odgovor zajmoprimcu.

U slučaju da zajmoprimac nije zadovoljan rezultatima provere projektnog konsultanta, može podneti žalbu Evropskoj banci za obnovu i razvoj (EBRD), u roku od 30 dana:

Yucel Inan
Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD)
Ujedinjeno Kraljevstvo
Email: inany@ebrd.com

Žalbe se dostavljaju na sledećim jezicima: lokalni ili engleski jezik.

12. Politika poverljivosti i privatnosti podataka

Sve informacije koje projektni konsultant dobije od Partnerskih finansijskih institucija i od pojedinačnih zajmoprimaca, tretiraće se sa dužnom pažnjom kako bi se osigurala njihova poverljivost prilikom skladištenja i obrade, sa ciljem sprečavanja neovlašćenog pristupa ličnim, finansijskim i drugim osetljivim podacima.

Shodno odredbama Opšte uredbe EU o zaštiti podataka („GDPR“) u prilogu su informacije o vrsti podataka o ličnosti koje projektni konsultant može da prikuplja i u koju svrhu ti podaci mogu da se obrađuju tokom poseta VMS-u i prilikom njegovog korišćenja.

Prikupljaju se sledeći podaci o ličnosti:

Kontakt podaci

Identifikacioni broj, ime i prezime, matični broj, kontakt telefon, kontakt imejl, adresa stanovanja (država, grad, ulica i broj), broj računa, adresa na kojoj je projekat realizovan i drugi podaci koji mogu biti deo navedenih dokumenata koji se odnose na svrhu investicije.

Podaci o projektu

Fakture, tehnička dokumentacija kupljenog proizvoda, fotografije realizovanog projekta, poslovni izveštaji koji sadrže podatke o ličnim i finansijskim podacima, kao i podaci koji se odnose na kupljene proizvode.

Finansijski podaci

Finansijski podaci se odnose na potpisani iznos zajma, datum potpisivanja zajma, datum isplate zajma, isplaćeni iznos zajma, ukupne troškovi investicije i interni identifikacioni broj (ID) zajma.

Sva druga dokumenta, informacije i podaci koji mogu biti opravdano traženi.

Podaci o ličnosti se koriste u svrhu obrade zahteva za finansijski podsticaj i u slučaju naknadnih pitanja, obrađujemo podatke o ličnosti dobijene u tu svrhu radi ispunjenja ugovornih obaveza, ili tačnije, na osnovu legitimnih interesa.

Podaci o ličnosti prikupljeni tokom korišćenja VMS-a neće se deliti sa trećim licima, osim sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD), i/ili osim ako je to potrebno za ispunjenje obrade zahteva za finansijski podsticaj, i/ili ako to zahteva Program za finansiranje zelene ekonomije i/ili radi ispunjenja zahteva usklađenosti sa važećim zakonima/zahtevima nadležnih organa.

Podaci o ličnosti se čuvaju onoliko dugo koliko je potrebno za prethodno navedene svrhe i ispunjenje zakonskih obaveza.

Zajmoprimac ima pravo pristupa podacima o ličnosti koji se na njega odnose i koji se obrađuju. Osim toga, zajmoprimac ima pravo na ispravku netačnih podataka i brisanje podataka („pravo na zaborav“), po potrebi. Takođe, zajmoprimac može povući izjave o saglasnosti u bilo kom trenutku, bez navođenja razloga, kako bi sprečio dalju obradu podataka o ličnosti koji su prikupljeni i korišćeni na osnovu prethodno date izjave o saglasnosti. Zajmoprimac takođe može imati pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti, kao i pravo da primi podatke o ličnosti koji se na njega odnose, u strukturisanom obliku, u uobičajenom, mašinski čitljivom formatu („prenosivost podataka“).

Osim prethodno navedenog, zajmoprimac ima pravo da uloži prigovor nadležnom nadzornom organu.

13. Opšte odredbe i odgovornost

Zajmoprimac prihvata da nema nikakav pravni osnov za isplatu (isplate) finansijskog podsticaja. Korišćenje VMS-a ne predstavlja ugovor između zajmoprimca i EBRD-a, projektnog konsultanta ili bilo kog trećeg lica.

Zajmoprimac nema nikakav pravni osnov za pristup, korišćenje i/ili funkcionalnost VMS-a. Pristup VMS-u i njegovo korišćenje može biti otežano usled nastanka nepredvidivih i/ili vanrednih okolnosti ili tehničkog održavanja i može biti uskraćeno ili prekinuto u bilo kom trenutku bez razloga. Prilikom korišćenja VMS-a, zajmoprimac je dužan da poštuje važeće zakone i da postupa u skladu sa njima. Zajmoprimac je saglasan da zloupotreba VMS-a može imati pravne posledice i da podleže krivičnom gonjenju.

EBRD ili projektni konsultant neće biti odgovorni za funkcionalnost VMS-a i/ili za potpunost i tačnost podataka koje je podnosilac zahteva stavio na raspolaganje putem VMS-a. EBRD ili projektni konsultant neće snositi odgovornost za bilo koje nedostatke i/ili štetu koju zajmoprimac pretrpi kao posledicu netačnih, nepotpunih, pogrešnih ili kasno (učitanih) podataka ili dokumenata.

U slučaju bilo kakve nedoslednosti između verzije na engleskom i prevoda na lokalnom jeziku, verzija dokumenta na engleskom jeziku će imati prednost.

[1] https://www.ebrd.com/news/publications/policies/environmental-and-social-policy-esp.html

[2] ovo isključenje zavisi od pojedinačnog sporazuma PFI sa EBRD