enal

Cookies

EBRD.com përdor cookies për të regjistruar informacion rreth asaj se si njerëzit e përdorin faqen e internetit. Pastaj këto informacione përdoren që të përmirësohet dhe zhvillohet faqja, ashtu që të jetë sa me shumë në dobi të publikut tonë. Me përdorimin e EBRD.com, ju jeni dakort që EBRD t’ju dërgojë cookies në faqen tuaj të internetit.

Nëse nuk jeni dakort me këtë, ndërpriteni përdorimin e ebrd.com ose ndërroni cilësimet e cookies në kompjuterin tuaj që të kufizoni përdorimin e tyre.

Çfarë janë cookies?

Cookies është një pjesë e të dhënave që faqet e internetit e dërgojnë nga nje web server me qëllim që të kuptojnë më shumë për interesat e përdoruesit dhe me çfarë qëllimi e përdorin faqen e tyre.

Çfarë cookies përdor ebrd.com?

EBRD.com përdor disa platforma analitike për të përpiluar të dhëna për përdorim të plotë të faqes dhe ta optimizojë atë në bazë të asaj që kuptojmë në lidhje me interesat dhe shprehitë kolektive të përdoruesve tanë. Nuk i studiojmë të dhënat e përdoruesve individualë dhe nuk mbajmë informacione në lidhje me vendndodhjen e tyre ose adresën e IP-së.

Na kontaktoni

Email:
albania@ebrdgeff.com

Telefoni:
+355 / 69 79 065 91