enmn

“Технологийн санхүүжилт авах өргөдөл хэрхэн гаргах вэ” үе шат бүхий зааварчилгаа

Алхам 1

Технологи сонгох

Ногоон технологи сонголт вебсайтыг ашиглан батлагдсан тоног төхөөрөмж, материалаа сонгоорой. Мөн хамгийн бага гүйцэтгэлийн шалгуурыг хангасан дотоодын нийлүүлэгч болон борлуулагчдаас  урьдаас бүрдүүлсэн нэхэмжлэх болоод  үйлдвэрлэгчийн техникийн үзүүлэлтийг аваарай.

Өргөдөл гаргах

Өргөдлийн маягтыг бөглөж (мөн оролцогч санхүүгийн байгууллагуудаас авч болно) хамтрагч санхүүгийн салбар байгууллагад Алхам 1-д заасан баримт бичгүүдийн хамт хүргүүлнэ.

Санхүүжилт авах боломжтой эсэхийг шалгах

Санхүүгийн салбар байгууллага таны төслийг санхүүжүүлэх боломжтой эсэхийг шалгаж мөн хүсэлт тавьсан  техникийн үзүүлэлтийг тохирч байгаа эсэхэд үнэлгээ хийнэ.

Tехник тохиромжтой эсэхийг шалгах

Сонгосон тоног төхөөрөмжийн техникийн үзүүлэлтийг Ногоон технилоги сонгонтоос шалгуулах.

Алхам 2

Санхүүжилтийн гэрээ

Эхний алхмыг амжилттай гүйцэтгэсний дараа санхүүгийн салбар байгууллага таны гарын үсэг зурах санхүүжилтийн гэрээг бэлтгэнэ.

 

Зээл олголт

Гэрээнд гарын үсэг зурсны дараа таны санхүүжилт авах нөхцөл бүрдэж, улмаар ногоон хөрөнгө оруулалтын боломжууд батлагдах үндэс тавигдана.

Технологи батлах

Таны бизнесийн үйл ажиллагаагаар батлагдах тоног төхөөрөмж авсанаар түүнийг суурилуулсан гэрчилгээ, баталгаат хугацаа, засвар үйлчилгээний гэрээнүүд, худалдан авсан баталгааг архивлан хадгалаарай. (учир нь баталгаажуулахад хэрэг болно).

 

Алхам 3

Баталгаажуулалт хийлгэх хүсэлт

Таны авсан технологи таны хүлээлтийн дагуу хэвийн ажиллаж байгаа нь батлагдахын бол та хамтрагч санхүүгийн салбар байгууллагадаа мэдэгдээрэй.

Баталгаажуулалт

ГЕФФ-ийн баг зарим нэг төслийг сонгон тухайн худалдан авсан технологи үр ашигтай, хэвийн ажиллаж байгаа эсэхийг шалгах ажлыг зохион байгуулна. (магадгүй тухайн газар дээр нь очиж үзэж, шалгах шаардлагатай байж болно)